תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש באתר

אתר זה, ותכניו, הנו בעל אופי כללי ואין בו משום עצה משפטית לאופן הפעולה הרצוי במקרה קונקרטי. אין לפעול על פי המידע המוצג ללא ייעוץ מקצועי ספציפי על ידי משפטן מוסמך.

כל המידע המצוי באתר משמש למידע כללי בלבד.

כל האמור באתר אינו מהווה ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין באמור באתר משום הצעה ליתן ייצוג או ייעוץ משפטי.

אין בקריאת ו/או הסתמכות על האמור באתר בכדי להוות יחסי עו”ד לקוח בשום אופן.

אין המשרד אחראי על התכנים המופיעים באתרים אליהם קיים קישור.

המשרד ו/או בעליו ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות כלשהי, עקיפה או ישירה, לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בכל מידע המפורסם בו.

האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אינו אחראי על טעויות, השמטות, אי-דיוקים או מידע מוטעה המצוי בבעלות ו/או מנוהל ו/או מופעל על ידי צד שלישי, בין אם פורסם באתר באופן ישיר ובין אם פורסם בדרך של הפנייה ו/או קישור אינטרנט ו/או בכל דרך אחרת, והמשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של שי פרטוש משרד עורכי דין בע"מ, ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש בחומרים הכלולים באתר, למעט שימוש עצמי.

מבלי לגרוע מן האמור, שי פרטוש משרד עורכי דין הם הבעלים הבלעדי במידע המפורסם באתר, לרבות עיצוב האתר והמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של שי פרטוש משרד עורכי דין.

משתמש מתחייב לשאת בכל אחריות, עקיפה, ישירה, בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ”ט עו”ד ופגיעה בשם הטוב ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימושו של המשתמש באתר.

כל מידע המתפרסם באתר והנמצא בבעלות ו/או בהפעלת צד שלישי אינו באחריות מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם והם לא ישאו באחריות כלשהי לגביו, בין אם עקיפה או ישירה, והשימוש וההסתמכות על מידע זה הינו באחריותך בלבד.

במידה ותוכן באתר פוגע בזכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של אדם או גוף, לרבות מידע הפוגע בפרטיותו של אדם, ובכלל זה של המשתמש, יש לפנות אל נציגי האתר. כל פנייה תיבדק לגופה ולבעלי האתר ו/או למי מטעמם מסור שיקול הדעת הבלעדי באשר לטיפול בפנייה זו.

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו והוא יפורש על פיהם. כל סכסוך או שאלה משפטית בקשר לתקנון זה יתברר בערכאה השיפוטית המוסמכת פתח תקוה בלבד.