עיתוי החיוב במס

ע"א 494/87 חברת קבוצת השומרים בע"מ נ' פשמ"ג עובדות המערערת עוסקת במתן שירותי שמירה וניקיון ללקוחות, בעיקר למוסדות גדולים. אין למערערת כל מלאי עסקי והיא אינה עוסקת בייצור או במסחר. הוצאותיה העיקריות הן שכר ומשכורות והוצאות נלוות לכך, אותם היא משלמת לעובדים מדי חודש בחודשו. הכנסותיה מהשירותים שהיא מספקת מתקבלות באיחור של 60-70 יום בממוצע. […]

הכנסה בשווי כסף ועסקאות חליפין

ע"א 247/63 פ"ש פתח תקוה נ' רפאל שפר ויוסף שמרלינג עובדות המשיבים הרשו לחקלאי אחד להשתמש בשטח האדמה שבין העצים הצעירים בפרדסם ל"גידולי ביניים", ותמורת מתן רשות זו היה החקלאי מעבד את הפרדס בשבילם. פקיד השומה ראה בשירותים אלה שנתן החקלאי הכנסה של המשיבים החייבת במס. המחוזי ביטל פריט הכנסה זה, ופקיד השומה עירער. הכרעה […]

עמ"ה (חי') 13/82 ד"ר יצחק פרומקין נ' פ"ש חיפה

עובדות המערער, ששימש בתפקיד פסיכיאטר מחוזי, הורשע בעבירות של קבלת שוחד, שניתן לו בצורת פריטים בעלי ערך על-מנת שיוריד את הפרופיל הרפואי לחייבי גיוס. פקיד השומה ראה בתקבולי השוחד הכנסה החייבת במס, ומשנוכח כי היא לא נרשמה בספריו של המערער (שעסק גם בפרקטיקה פרטית) פסל את הספרים. הערעור נסב על עצם סיווגם של תקבולי השוחד […]

ע"א 496/93 פ"ש חיפה נ' סמו

עובדות בשנת 1973 קיבל המשיב מאת הרשויות המוסמכות רישיון להפעלת מונית. תמורת קבלת זכות זו לא שילם המשיב דבר. בשנת 1987 מכר המשיב את זכותו לאחר תמורת 000, 30ש"ח. פקיד השומה ביקש לשום את המשיב על רווח ההון אשר נצמח לו ממכירת הזכות. חישוב רווח ההון נעשה על בסיס הקביעה כי המחיר המקורי של הזכות […]

מטרות דיני הנזיקין

אחריות משפטית מכוח הדין, המחייבת אדם להעניק סעד למשנהו כתוצאה מהפרת החובה, שנקבעה באותו הדין.