התחדשות עירונית

"פינוי בינוי" או "תמ"א 38" העיקר שנזכה להתחדש

אנו רואים חשיבות רבה בקידום ועידוד פעילות להתחדשות עירונית לשם הגדלת היצע הדיור, שיפור המרחב הציבורי וחידוש התשתיות העירוניות. כל פרויקט המובא בפני הועדה המקומית ייבחן בשימת לב לשטחים הפתוחים, ייעול השימוש בקרקע, חיזוק העירוניות ומתן מענה ראוי לצרכי האוכלוסייה ושיפור איכות חייה, כל זאת תוך שיפור איכויות העיר. לוועדה המקומית מוגשות תכניות רבות העוסקות בהתחדשות עירונית המגדילות באופן ניכר את הצפיפות בעיר. בהיעדר כללים ברורים נוצרת רמת ציפיות לא אחידה בין הפרויקטים השונים. היעדר כללים ברורים יוצר הבטחות שווא לדיירים ומעכב את הליכי התכנון.

פרויקט התחדשות עירונית, יידרש לשלב בתכנון להפריש שטחים לטובת הציבור אשר ירשמו ע"ש הרשות. הללו יבואו לידי ביטוי בדרך של הפרשת שטחים עצמאיים: שב"צ, שצ"פ דרכים וכבישים. במקרים מיוחדים ישולבו באותו בניין שימושים ציבוריים ופרטיים גם יחד. היקף כל אחד משטחי הקרקע והבנייה הציבוריים לא יפחתו מהמצב התכנוני התקף. סוג השטחים וגודלם ייקבע בהתאם לצרכי הרשות ובהתאם לעקרונות תכנוניים.

כל פרויקט התחדשות עירונית יכלול קרן תחזוקה לתמיכה (דיירים קיימים) ע"פ המוגדר בחוק. דו"ח כלכלי יוגש לבדיקת שמאי הרשות, כשהוא ערוך ע"י שמאי מוסמך בהתאם לערכי בסיס אשר יפורסמו ויעודכנו ע"י שמאי הרשות. היזם יגיש דו"ח כלכלי לבחינת הכדאיות הכלכלית הערוך בידי שמאי מקרקעין. הדו"ח יוגש בפורמט המצורף למסמך זה (קובץ אקסל) הדוח ייבדק ע"י שמאי מטעם הרשות  וימצא מאוזן בכדאיות כלכלית הכוללת רווח יזמי 18%-20%. על היזם לקחת בחשבון בדוח תוספת עלויות תשלום עבור קרקע משלימה מרמ"י ותשלומי היוון נדרשים ככל שיידרש. חיובים כספיים נוספים ומיסים יחולו בהתאם לחוק.

1 %
חיים חדשים
1 %
ערבויות בנקאיות
1 %
איכות חיים
1 %
דירה חדשה

שאלות ותשובות

העלאת קבצים

error: