קריאה נעימה

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב ה' באייר 13, פתח תקווה

 1. מפורסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בבית מגורים צמוד קרקע ברח' ה באייר 13 בפ"ת, הידוע כחלקה 197 וחלק מחלקה 28 בגוש 6325 בלשכת רישום המקרקעין בפתח-תקווה (להלן: "הנכס").
 2. ניתן לבקר בנכס בתיאום טלפוני מראש עם ב"כ הבעלים הח"מ.
 3. באחריות המציע לגבש הצעתו, ולבצע באופן עצמאי ועל חשבונו את כל הבדיקות הקשורות לנכס, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מצבו הפיזי, המשפטי, התכנוני וכיוצ"ב.
 4. הנכס יימכר במצבו הנוכחי כפי שהוא "AS IS", ויודגש כי בנכס חריגות בנייה ללא היתר וכן ביחס לחלקה 197 לא הושלמה רישום זכויות הבעלים במרשם המקרקעין ולכן ייתכן ולא ניתן יהיה לקבל משכנתא. כל האחריות המשפטית לקבלת היתר ו/או הסדר רישום הזכויות במרשם המקרקעין הינה על המציע וכונסי הנכסים מסירים כל אחריות בעניין.
 5. יובהר כי על המציע ובאחריותו הבלעדית לבדוק בעצמו את הדירה, מצבה הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, שטחה, ייעודה, מיקומה, מצב הזכויות בה, אפשרויות ניצולה, וכל היבט אחר הנוגע לרכישה ולנכס בכל מידע אשר נמסר ו/או יימסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמו כדי להוות מצג כלפי המציעים ו/או מי מהם באשר לדירה ו/או כדי להטיל על הח"מ ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי כלפי המציעים.
 6. אין כל חובה על הבעלים ו/או באי כוחם הח"מ לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. באי כח הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לקיים התמחרות ו/או לנהל משא ומתן בכל שלב עם מי מהמציעים חלקם או כולם, לבטל הזמנה זו או לשנות את תנאיה, לבקש להציע הצעות נוספות, להעדיף הצעות מסוימות, ליתן ארכות ולהאריך מועדים, והכל לפי שיקול דעתם. הזמנה זו אינה יוצרת כל התחייבות או מחויבות של הבעלים ו/או באי כוחם הח"מ כלפי המציע.
 7. את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרדו של עו"ד שי פרטוש הח"מ ו/או למשרדו של עו"ד אודי ירין בכתובתם הרשומה מטה במסירה אישית, במעטפה סגורה, עד ולא יאוחר מיום 18.6.23 בשעה 14:00, כשהיא כוללת את המסמכים הבאים:
 8. א. טופס הצעה בלתי חוזרת מלא והסכם מכר המהווים חלק ממסמכי ההזמנה אותם ניתן לקבל במשרד עו"ד שי פרטוש הח"מ ו/או במשרד עו"ד אודי ירין הח"מ, כשהם חתומים ע"י המציע בכל עמוד לרבות נספחיהם. על המציע שהוא תאגיד לצרף החלטה מוסמכת ומאומתת כדין של התאגיד בדבר הצעתו (מקורית). כל שינוי, תיקון הסתייגות או תוספת ייעשו ע"י המציע בגוף חוזה המכר ו/או במסמך נפרד, לא יחייבו את הבעלים ו/או באי כוחם הח"מ ועלולים לפסול את ההצעה לפי שיקול דעת הח"מ.

ב. המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת "עו"ד שי פרטוש בנאמנות", ע"ס 10% מסכום ההצעה, בתוספת מע"מ  שחל, כשהיא תקפה למשך 120 ימים לפחות, כאשר באי כוח הבעלים יהיו רשאים לדרוש מן הבנק להאריך את תוקף הערבות מפעם לפעם. ההמחאה הבנקאית ו/או הערבות הבנקאית האוטונומית יושבו למציע שהצעתו לא נתקבלה ללא כל הפרשי הצמדה ו/או ריבית לכל המאוחר בתוך 45 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

 1. המציע לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו והצעתו תהיה בלתי חוזרת. המחאה בנקאית/ערבות בנקאית שמסר מציע שזכה בנכס וחזר בו מהצעתו תהא הסיבה אשר תהא, יוצגו לפירעון או יחולטו (בהתאמה) כפיצוי מוסכם וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעדים אחרים המוקנים לכונסי הנכסים על פי כל דין ו/או הסכם, והמציע נותן הסכמתו מראש כי מדובר בפיצוי סביר והוגן בנסיבות העניין.
 2. תנאי לכניסתו לתוקף של הסכם מכר הינו קבלת אישור בית המשפט להסכם ולהתקשרות על פיו.
 3. סט מסמכי ההזמנה, הכולל את: נוסח חוזה המכר על נספחיו ניתן לקבל במשרד עו"ד שי פרטוש הח"מ ברחוב הרצל 21 פתח תקוה ו/או במשרד עו"ד אודי ירין הח"מ ברחוב ויצמן 24 כפר סבא, תמורת דמי טיפול בסך 250 ₪+מע"מ.
 4. לא ישולמו דמי תיווך אלא אם נערך בכתב הסכם מתאים בין הח"מ לבין המתווך.
 5. הזמנה זו אינה בגדר מכרז ולא יחולו עליה ו/או על מכירת הנכס דיני המכרזים.
 6. על המציע להתעדכן מעת לעת מול משרדם של הח"מ לגבי שינויים ועדכונים בהזמנה. ככל ויפורסם מסמך הבהרות להזמנה, יהפוך זה לחלק מחייב ממסמכי ההזמנה.

ב"כ הבעלים

שי פרטוש, עו"ד מרחוב הרצל 21, פתח תקווב בטל: 072-2222256 ו/או פקס : 072-2222257

אודי יהודה ירין, עו"ד ברחוב ויצמן 24, כפר סבא בטל: 077-3206040 ו/או פקס: 077-3206041

לשיתוף הכתבה:

מדד לסיום הכתבה:

לעוד כתבות מעניינות:

כתבה בערוץ 14 עכשיו – "מחוץ לפרוטוקול" בהנחיית מולי ארי והשתתפותו של עו"ד שי פרטוש

עורך הדין שי פרטוש התארח לאחרונה בתוכנית הטלוויזיה הפופולרית "מחוץ לפרטוקול" בהנחייתו של מולי ארי בערוץ 14. התוכנית, שידועה בדיונים המעמיקים שלה בנושאים משפטיים ואקטואליה,

קרא עוד »
error: